Công ty tài chính là gì? Công ty tài chính khác gì với ngân hàng?

Công ty tài chính là gì?

Tài chính (hay còn đọc là tài chánh) là phạm trù kinh tế phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế nhằm đạt mục tiêu của các chủ thể ở mỗi điều kiện nhất định.

Để hiểu rõ hơn về tài chính, chúng ta sẽ tham khảo bài viết Tài chính là gì

Theo điều 2, chương 1 thuộc nghị định số 79 năm 2002 của Chính phủ:

Công ty Tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Tổ chức này có chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để cho vay, đầu tư; cung ứng các dịch vụ tư vấn về tài chính, tiền tệ và thực hiện một số dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, công ty tài chính lại không được làm các dịch vụ thanh toán, không được nhận tiền gửi dưới 1 năm.

Đặc điểm của công ty tài chính

Mức vốn pháp định

So với ngân hàng, công ty tài chính có mức vốn pháp định thấp hơn. Nếu như công ty tài chính thành lập vào khoảng thời gian sau ngày nghị định 141/2006/NĐ-CP có hiệu lực và trước ngày 31/12/2008 thì có mức vốn pháp định là 300 tỷ đồng. Còn nếu thành lập sau ngày 31/12/2008 thì mức vốn pháp phải có là 500 tỷ đồng.

công ty tài chính là gì
Một số công ty tài chính lớn trên thị trường

Loại hình tổ chức hoạt động

Cũng Theo nghị định số 79 năm 2002 Tại chương 1, Điều 3: Hình thức thành lập Công ty Tài chính được thành lập và hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

1. Công ty Tài chính Nhà nước: là Công ty Tài chính do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.

2. Công ty Tài chính cổ phần: là Công ty Tài chính do các tổ chức và cá nhân cùng góp vốn theo quy định của pháp luật, được thành lập dưới hình thức Công ty cổ phần.

3. Công ty Tài chính trực thuộc của tổ chức tín dụng: là Công ty Tài chính do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân.

4. Công ty Tài chính liên doanh: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn góp giữa bên Việt Nam gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam và bên nước ngoài gồm một hoặc nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.

5. Công ty Tài chính 100% vốn nước ngoài: là Công ty Tài chính được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Nhưng hiện nay, theo dự thảo sửa đổi nghị định hướng dẫn của Chính phủ, thì công ty tài chính được chia thành ba loại hình sau:

 • Công ty tài chính TNHH một thành viên
 • Công ty tài chính TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty tài chính cổ phần

Thời gian hoạt động

Công ty tài chính có thời gian hoạt động tối đa là 50 năm. Nếu gia hạn thêm thời gian hoạt động thì phải được phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nhưng mỗi lần gia hạn thêm đó cũng không quá 50 năm.

Hoạt động của Công ty tài chính

Huy động vốn

Vốn là một yếu tố vô cùng quan trọng, nó ảnh hưởng lớn tới sự ổn định, phát triển, mở rộng kinh doanh của công ty. Do đó, hoạt động huy động vốn từ các nguồn khác nhau là vô cùng cần thiết. Hoạt động huy động vốn của công ty tài chính gồm:

– Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân có kỳ hạn từ một năm trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

– Phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, cùng với chứng chỉ tiền gửi và các loại giấy tờ có giá trị khác để huy động nguồn vốn của cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

– Tiếp nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc của chính phủ.

– Vay các tổ chức tín dụng, tài chính trong nước, ngoài nước hay các tổ chức tài chính quốc tế

Hoạt động cho vay

Công ty tài chính được phép cho vay dưới các hình thức:

 • Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước
 • Cho vay tiêu dùng thông qua hình thức cho vay tiền trả góp
 • Cho vay theo sự ủy thác của Chính phủ, hay của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước

Có nhu cầu vay vốn có thể gửi yêu cầu tư vấn miễn phí tới chuyên gia Vays Finance:

Hoạt động chiết khấu, tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác:

 • Công ty tài chính cấp tín dụng cho các tổ chức, cá nhân dưới hình thức chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác
 • Công ty tài chính và các tổ chức tín dụng khác tái chiết khấu, cầm cố thương phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác cho nhau.
Hình 2: Hoạt động công ty tài chính
Các công ty tài chính tại Việt Nam

Hoạt động bảo lãnh

Công ty tài chính được bảo lãnh dựa trên uy tín và khả năng tài chính của mình đối với người nhận bảo lãnh. Có các loại hình bảo lãnh sau:

 • Bảo lãnh vay vốn.
 • Bảo lãnh thanh toán.
 • Bảo lãnh dự thầu.
 • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
 • Bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm.
 • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước.
 • Bảo lãnh đối ứng.
 • Xác nhận bảo lãnh.

Các hoạt động khác

Theo quy định hiện hành, các công ty tài chính còn có thể thực hiện các hoạt động sau:

 • Góp vốn mua cổ phần cho các tổ chức tín dụng hay các doanh nghiệp
 • Hoạt động đầu tư
 • Tham gia thị trường tiền tệ
 • Kinh doanh vàng, thực hiện các dịch vụ kiều hối
 • Cung ứng các dịch vụ tư vấn liên quan đến tài chính, tiền tệ, ngân hàng, đầu tư
 • Cung ứng dịch vụ bảo quản hiện vật quý, cho thuê tủ két, cầm đồ, giấy tờ có giá.
 • Được phép trở thành đại lý phát hành trái phiếu, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá khác cho các công ty, doanh nghiệp
 • Được quyền nhận ủy thác, trở thành đại lý trong các lĩnh vực liên quan tới tài chính ngân hàng, bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài sản, vốn đầu tư của cá nhân, tổ chức theo hợp đồng.

Công ty tài chính khách gì với ngân hàng?

Hiện nay, trên thị trường Việt Nam, số lượng các công ty tài chính ngày càng gia tăng để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân? Thay vì trước đây việc vay tiền chỉ được tiến hành tại các ngân hàng thì nay dịch vụ này đã phát triển tại các công ty tài chính. Công ty tài chính khác với các ngân hàng như thế nào?

Về hoạt động

 • Luật tổ chức tín dụng 2010 quy định: Công ty Tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với chức năng là sử dụng vốn tự có, vốn huy động và các nguồn vốn khác để nhận tiền gửi của tổ chức; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn của tổ chức; Vay vốn của tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; Bảo lãnh ngân hàng; Chiết khấu, tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng, các giấy tờ có giá khác; Phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
 • Đối chiếu với quy định trên, có thể thấy rằng Công ty tài chính có những đặc điểm cơ bản khác với các Ngân hàng. Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, phạm vi hoạt động nghiệp vụ của công ty tài chính bị pháp luật giới hạn. Công ty tài chính chỉ được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

Về mức vốn pháp định.

Công ty tài chính và ngân hàng đều phải có vốn pháp định. Tuy nhiên, vốn pháp định của Ngân hàng cao hơn của Công ty tài chính.

STTLoại hình tổ chức tín dụngMức vốn pháp định áp dụng cho đến năm 2011
INgân hàng
1Ngân hàng thương mại
aNgân hàng thương mại Nhà nước3.000 tỷ đồng
bNgân hàng thương mại cổ phần3.000 tỷ đồng
cNgân hàng liên doanh3.000 tỷ đồng
dNgân hàng 100% vốn nước ngoài3.000 tỷ đồng
đChi nhánh Ngân hàng nước ngoài15 triệu USD
2Ngân hàng chính sách5.000 tỷ đồng
3Ngân hàng đầu tư3.000 tỷ đồng
4Ngân hàng phát triển5.000 tỷ đồng
5Ngân hàng hợp tác3.000 tỷ đồng
6Quỹ tín dụng nhân dân
aQuỹ tín dụng nhân dân Trung ương3.000 tỷ đồng
bQuỹ tín dụng nhân dân cơ sở0,1 tỷ đồng
IITổ chức tín dụng phi ngân hàng
1Công ty tài chính500 tỷ đồng
2Công ty cho thuê tài chính150 tỷ đồng
Mức vốn pháp định của Tổ chức tín dụng
(Ban hành kèm theo Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ)

Các công ty tài chính uy tín hiện nay

Công ty tài chính FE Credit

Công ty tài chính Home Credit

Công ty tài chính Mirae Asset

Công ty tài chính MCredit

Công ty tài chính Easy Credit

Công ty tài chính PTF

Công ty tài chính SHB Finance

Điều kiện vay tiêu dùng cá nhân của công ty tài chính

Sản phẩm vay tiêu dùng cá nhân là một trong những sản phẩm chủ lực của các công ty tài chính. Do đó điều kiện vay tiêu dùng cá nhân cũng có những chính sách riêng biệt. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng cá nhân của công ty tài chính cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện của khách hàng vay thông thường

 • Là công dân Việt Nam trong độ tuổi lao động.
 • Có Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Sổ hộ khẩu, tạm trú.
 • Ảnh 3×4 (nếu có).

Điều kiện thu nhập

So với ngân hàng, công ty tài chính hỗ trợ vay tiêu dùng cá nhân với đa dạng loại hình hơn. Khách hàng có thể sử dụng nhiều hình thức chứng minh tài chính khác nhau để vay vốn như:

 • Vay bằng lương.
 • Vay bằng hóa đơn tiền điện.
 • Vay bằng đăng ký xe máy.
 • Vay bằng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Điều kiện tín dụng

Tương tự như Ngân hàng, các công ty tài chính có thể kiểm tra được lịch sử tín dụng của khách hàng. Do vậy khách hàng phải có lịch sử tín dụng tốt và không có nợ xấu tại thời điểm nộp hồ sơ vay.

Nhìn chung lại, công ty tài chính là loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, với những đặc điểm riêng biệt của mình. Giờ thì bạn có thể trả lời được câu hỏi về công ty tài chính là gì? và có đặc điểm gì? một cách dễ dàng.

5/5 - (9 bình chọn)

Viết một bình luận